AZ ALISTÁLI REFORMÁTUS EGYHÁZI ALAPISKOLA RENDTARTÁSA 

"A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok. (Róm. 12,10-11)" 

A TANÍTÁS RENDJE

1) Minden hét első napja reggeli istentisztelettel kezdődik, ami az iskola tanulóinak első órája.

2) Minden nap a tanítás az adott napi ige elolvasásával kezdődik, amit az első órára érkező pedagógus felolvas a tanulóknak.

A TANULÓ ÉRKEZÉSE AZ ISKOLÁBA

1) A tanuló 7,15-re érkezik az iskolába, cipőt vált, majd az osztályába megy és készül a tanításra.

2) Minden tanítási órára becsületesen felkészül, magával hozza a szükséges tanszereket.

3) A tanítás kezdetét a harangszó és az iskolacsengő jelzi 7,30-kor.

A TANULÓ VISELKEDÉSE A TANÍTÁS ALATT

1) A tanuló a tanítás kezdetét jelző csengőszó után a helyén ülve várja a pedagógust.

2) A tanulók a pedagógusokat az óra elején "Áldás és békesség" köszönéssel fogadják, valamint az óra elején és végén felállnak.

3) A tanuló a tanítási órákon fegyelmezetten viselkedik, a tanórák menetébe aktívan bekapcsolódik.

4) Szünetekben nem verekszik, nem kiabál, vigyáz maga és társai testi épségére.

5) A nagyszünetben, jó idő esetén a tanulók az udvaron tartózkodnak.

6) A pedagógusok hivatalos megszólítása: Tanító néni, Tanító bácsi

7) A tanuló a tantestületi szobába csak kopogtatás után lép be.

8) A tanterembe érkező személyeket a tanulók felállással köszöntik.

9) A testnevelés óra előtt a tanuló sportfelszerelést ölt.

10) Az iskola területét a tanuló a tanítás végéig felügyelet nélkül nem hagyhatja el.

11)  A tanítás befejezése után szemetet nem hagy a padjában, székét a padra helyezi, és elhagyja az iskola épületét. Pedagógus felügyelete nélkül nem tartózkodhat az iskola épületében.

12) A tanítás alatt tilos mobiltelefon használata. Amennyiben mégis előfordul, a pedagógus a mobiltelefont elveszi és csak a szülxnek adható vissza. Az iskola az elveszített vagy ellopott mobiltelefonokért nem vállal felelősséget.

A HETES FELADATAI

1) A szünetekben kiszellőzteti az osztályt, és letörli a táblát.

2) Jelenti a hiányzó tanulókat. 

AZ ISKOLA BERENDEZÉSÉRŐL ÉS A TANSZEREKRŐL VALÓ GONDOSKODÁS

1) A tanuló köteles óvni saját és iskolatársai tankönyveit, tanszereit, az iskola segédeszközeit, berendezését és udvarát.

2) Ha vigyázatlanságból vagy szándékosan kárt, rongálást okoz, köteles a kárt megtéríteni illetve a hibát kijavíttatni. A kárt ill. rongálást haladéktalanul jelenti az ügyeletes tanítónak vagy az osztályfőnökének.

A TANULÓK ISKOLALÁTOGATÁSA

1) Egy tanítási óráról az óraadó pedagógus engedélyével távozhat a tanuló.

2) Egy tanítási napról az osztályfőnök engedheti el.

3) Több napos távolmaradást csak az iskola igazgatója engedélyezhet

4) Hiányzás esetén a tanuló orvosi igazolást hoz.

5) A szülő egy félévben három nap hiányzást igazolhat gyermekének

A TANULÓ ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSE, MAGATARTÁSA

1) Öltözéke tiszta, nem kirívó

2) Tisztelettudóan beszél, nem használ csúnya szavakat és nem káromkodik.

3) Kerüli a hangoskodást és a megütközést keltő viselkedést az iskolában, gyülekezetben, családban,utcán stb.

4) Segítőkész, szorgalmas, kötelességtudó.

5) Tilos a dohányzás, szem-, száj-és körömfestés, valamint szeszes ital, kábítószer fogyasztása.

BÜNTETÉS

1) Az iskolai rendtartás szabályainak megsértése esetén a tanuló büntetésben részesül.

a)     három beírás után osztályfőnöki megrovás

b)    a következő két beírás után igazgatói megrovás

c)     az ezt követő két beírás után kettes magaviselet jár

JUTALMAZÁS

1) A tanuló példás, becsületes magatartásáért, kötelességeinek kiváló teljesítéséért, rendkívüli jótettéért, az  iskola jó képviseletéért a következő dicséret valamelyikében részesülhet:

a)     osztályfőnöki dicséret

b)    igazgatói dicséret

c)     könyvjutalom 

A rendtartás betartásáért minden tanuló egyénileg felel.

.: vissza a főoldalra :.

© RZCŠ Dolný Štál, všetky práva vyhradené.

NAJ.sk